Vytvorte si svoj účet

Všeobecné obchodné podmienky

Preambula

1.    Spoločnosť HEXEMPO, s.r.o., so sídlom M.R.Štefánika 873/204, 093 01 Vranov nad Topľou, Slovenská republika, IČO: 47835672, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 30700/P ako Prevádzkovateľ Portálu www.hexempo.com vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj „VOP“).


2.    Prevádzkovateľ prostredníctvom Portálu www.hexempo.com poskytuje priestor na prezentáciu ponuky a dopytu Služieb za podmienok uvedených nižšie.

 
3.    Tieto VOP sa vzťahujú na všetky vzťahy medzi Prevádzkovateľom a Užívateľmi Portálu www.hexempo.com, ak nie je v osobitných obchodných podmienkach uvedené inak. V prípade akýchkoľvek rozporov medzi ustanoveniami VOP a osobitnými obchodnými podmienkami majú prednosť ustanovenia osobitných obchodných podmienok.


4.    Prevádzkovateľ plní funkciu sprostredkovateľa medzi stranou ponuky a stranou dopytu a nenesie zodpovednosť za obsah prezentovaných ponúk, hodnotení ani za plnenie povinností zmluvnými stranami z uzatvorených právnych vzťahov (najmä ale nie len za kvalitu, dodanie, úhradu a pod.).

 

 

I. Definícia pojmov

Cenník – je špecifikáciou doplnkových Služieb a ich cenovej ponuky
Heslo – kombinácia minimálne 5 znakov tvorená číslami, veľkými a malými písmenami
Objednávka – je čiastková Zmluva výhradne na konkrétnu doplnkovú Službu
Portál – je web stránka www.hexempo.com
Právomoc súdov – vzájomné spory sa Prevádzkovateľ a Užívatelia zaväzujú riešiť prednostne vzájomnou dohodou mimosúdnou cestou. V prípade, že sa napriek vynaloženiu obojstranného maximálneho úsilia o vyriešenie sporu nepodarí spor urovnať, je daná právomoc slovenských súdov k rozhodovaniu týchto sporov.

Prevádzkovateľ – je spoločnosť HEXEMPO, s.r.o., so sídlom M.R.Štefánika 873/204, 093 01 Vranov nad Topľou, Slovenská republika, IČO: 47835672, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 30700/P
Rozhodné právo – práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené v týchto VOP, sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Právne vzťahy sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to aj v prípade, že Užívateľ nie je občanom Slovenskej republiky, nemá na území Slovenskej republiky sídlo, bydlisko ako aj v prípade, že Služba sa poskytuje mimo územia Slovenskej republiky.
Služby – sú služby poskytované Prevádzkovateľom na Portáli, ktorých druh, rozsah a špecifikácia závisí od aktuálnej ponuky Prevádzkovateľa, od formy registrácie Užívateľa a Objednávky Užívateľa na doplnkové Služby.
Užívateľ – je fyzická alebo právnická osoba využívajúca ktorúkoľvek Službu
Anonymný Užívateľ – je Užívateľom bez registrácie, ktorý má právo prezerania základných informácií o zverejnených Službách, bez prístupu ku kontaktným informáciám
Súkromný Užívateľ – je registrovaným Užívateľom – fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá využíva Služby výlučne pre súkromné účely – nie v rámci svojej podnikateľskej činnosti
Obchodný Užívateľ – je registrovaným Užívateľom – fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá využíva Služby  v rámci svojej podnikateľskej činnosti.
Užívateľské meno – e-mailová adresa Užívateľa
Zmluva – zmluvný vzťah medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom vzniknutý na základe registrácie, resp. prípadnej Objednávky.

 

 

II. Registrácia

1.    Podmienkou prístupu k Službám ako Súkromný Užívateľ alebo ako Obchodný Užívateľ je registrácia fyzickej alebo právnickej osoby prostredníctvom elektronického registračného formulára. Registráciou Užívateľ uzatvára s Prevádzkovateľom Zmluvu. Registrácia sa považuje za záväznú.


2.    Užívateľ je pre účely registrácie povinný poskytnúť všetky údaje označené vo formulári ako podstatné, o ktorých prehlasuje, že sú pravdivé, úplné a správne. Uvedenie ďalších údajov neoznačených vo formulári ako podstatné je na výlučnom rozhodnutí Užívateľa; Prevádzkovateľ uvedenie ďalších údajov nepožaduje. V prípade, ak sa preukáže, že akýkoľvek údaj uvedený Užívateľom je nepravdivý, neúplný alebo nesprávny, zodpovedá Užívateľ za všetku takto vzniknutú škodu.


3.    Pri registrácii je Užívateľ povinný uviesť prihlasovacie údaje – Prihlasovacie meno a Heslo, prostredníctvom ktorých mu bude umožnený vstup do jeho užívateľského účtu. Užívateľ sa zaväzuje udržiavať svoje Prihlasovacie meno a Heslo v bezpečí a nesie plnú zodpovednosť za akékoľvek používanie svojho užívateľského účtu. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú neoprávneným používaním užívateľského účtu Užívateľa.

 

4.    Užívateľ svojou registráciou udeľuje súhlas s hodnotením seba a/alebo ktorejkoľvek svojej ponuky Služby.


5.    Užívateľ svojou registráciou udeľuje súhlas s využívaním jeho kontaktu na účely komunikácie s inými Užívateľmi a priameho marketingu týkajúceho sa Služieb Prevádzkovateľa.

 

 

III. Pravidlá poskytovania Služieb

1.    Základné Služby sú poskytované bezplatne na základe registrácie.


2.    Základnými Službami pre Súkromného Užívateľa sú Služby, ktoré nepodliehajú úhrade podľa Cenníka, a to najmä ale nie len:

a) vytvorenie a zverejnenie ponuky Služby (tovaru, životopisu),
b) prezeranie zverejnených ponúk Služieb vrátane prístupu ku kontaktným informáciám,
c) vyhľadávanie v zverejnených ponukách Služieb podľa zadaných kritérií,
d) zadávanie hodnotenia Služieb a/alebo Užívateľov.


3.    Základnými Službami pre Obchodného Užívateľa sú Služby, ktoré nepodliehajú úhrade podľa Cenníka, a to najmä ale nie len:

e) vytvorenie a zverejnenie základného profilu podnikateľa,

f) prezeranie zverejnených ponúk Služieb, vrátane prístupu ku kontaktným informáciám – okrem Služby Životopisy,
g) vyhľadávanie v zverejnených ponukách podľa zadaných kritérií.


4.    Doplnkové Služby sú poskytované za úhradu na základe registrácie, príslušnej Objednávky a úhrady ceny.


5.    Doplnkovými Službami pre Súkromného Užívateľa sú Služby, ktoré sú vymedzené v aktuálnom Cenníku a podliehajú úhrade. 


6.    Doplnkovými Službami pre Obchodného Užívateľa sú Služby, ktoré podliehajú úhrade podľa Cenníka, a to najmä ale nie len:

h) vytvorenie a zverejnenie ponuky Služby aj vo vlastnom dizajne,

i) prezeranie zverejnených ponúk Služby Životopisy, vrátane prístupu ku kontaktným informáciám,
j) zverejnenie loga,
k) topovanie poradia zverejnenia ponuky Služieb,
l) vytvorenie a zverejnenie profilu podnikateľa vo vlastnom dizajne


7.    Užívateľ zadá Objednávku prostredníctvom online formulára. Odoslanie Objednávky je záväzné a zakladá Užívateľovi povinnosť uhradiť cenu Služby ak nie je v týchto VOP uvedené inak.


8.    Užívateľ berie na vedomie, že Služba bude aktivovaná až bezodkladne po pripísaní zálohy na účet Prevádzkovateľa a bude aktívna len po určenú dobu v zmysle Cenníka.

 

 

IV. Zverejnenie ponuky Služby

1.    Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo určiť poradie, v akom bude ponuka Služby Užívateľa zverejnená, ak nie je dojednané topovanie poradia; Užívateľ nie je oprávnený reklamovať takto určené poradie.


2.    Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo upraviť text ponuky Služby bez zásahu do jej podstatného obsahu, ak text obsahuje neprimerané znaky (výkričníky, hviezdičky a pod.).


3.    Užívateľ plne zodpovedá za obsah ním uverejnených informácií, ich pravdivosť, úplnosť a správnosť. Užívateľ je v rámci uverejnenia ponuky Služby oprávnený uverejniť obrázok, text, hypertext alebo iné multimediálne prvky. V prípade použitia prvkov podliehajúcich autorskoprávnej ochrane je Užívateľ k nim tiež povinný zaobstarať súhlas príslušných nositeľov autorských práv s použitím a úpravou týchto diel, ak nie je nositeľom týchto práv Užívateľ.


4.    Akákoľvek cena, mzda, odmena a pod. uvedené v ponuke Služby musia byť určené v súlade s príslušnými právnymi predpismi.


5.    Užívateľ zodpovedá za to, že je oprávnený príslušnú ponuku Služby zverejniť. 


6.    Ak budú voči Prevádzkovateľovi z dôvodu porušenia akýchkoľvek práv tretích osôb vznesené akékoľvek nároky, zaväzuje sa Užívateľ tieto nároky uspokojiť a Prevádzkovateľa v celom rozsahu odškodniť.


7.    Zakazuje sa zverejniť informácie, ktoré obsahujú ponuku:
a) už zverejnenú,
b) multilevelových a províznych systémov, 
c) e-mailingu a iných bezprácnych zárobkov,
d) práce s poplatkom vopred,
e) erotických služieb a/alebo pomôcok,
f) livechatu, práce spoločnice, tanečnice, a/alebo hostesky,
g) eKníh, 
h) liekov, potravinových a výživových doplnkov,
i) cigariet, e-cigariet,
j) bitcoinov, 
k) webových úložísk dát, 
l) kopírovania dátových nosičov,
m) iných tovarov a služieb, ktorých ponúkanie je zakázané právnymi predpismi. 

 

8.    Bez ohľadu na trvanie Zmluvy ponuka Služby bude zverejnená po dobu:

n) podľa Cenníka v prípade doplnkových Služieb,
o) 1 rok v prípade zverejnenia ponuky v službe Životopisy.
V iných prípadoch bude ponuka Služby zverejnená od jej poskytnutia do uplynutia doby trvania Zmluvy, ak nie je uvedené inak. 


9.    Užívateľ je povinný po dobu zverejnenia svoju ponuku aktualizovať.


10.    Prevádzkovateľ je oprávnený nezverejniť ponuku Služby alebo zrušiť zverejnenie ponuky Služby, ak (i) došlo k porušeniu týchto VOP, (ii) jej obsah môže poškodiť dobré meno Prevádzkovateľa alebo iných osôb, (iii) došlo k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov.


11.    Pokiaľ Užívateľ zadaním ponuky Služby vytvorí dielo, udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas so zverejnením tohto diela.

 

 

V. Cena a platobné podmienky

1.    Užívateľ berie na vedomie, že doplnkové Služby sú poskytované za úhradu – cenu.


2.    Cena sa uhrádza formou zálohy. Prevádzkovateľ nie je povinný začať s poskytovaním doplnkových Služieb do doby uhradenia zálohy v celej výške.


3.    Záloha je splatná do 14 dní odo dňa zadania Objednávky.


4.    Užívateľ úhradou zálohy v celej výške udeľuje súhlas  so začatím poskytovania doplnkových Služieb aj pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Objednávky, pričom prehlasuje, že bol riadne poučený, že udelením súhlasu so začatím poskytovania Služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Objednávky stráca právo na odstúpenie od Objednávky.


5.    Rozsah doplnkových Služieb, ktoré podliehajú úhrade a cena sa môžu počas doby trvania Zmluvy meniť. Je preto dôležité, aby sa Užívateľ vždy pred zadaním Objednávky oboznámil s Cenníkom, čo zadaním Objednávky potvrdzuje. 


6.    Platnosť nového Cenníka začína dňom jeho zverejnenia na Portáli, ak nie je v Cenníku uvedené inak.


7.    Pre určenie ceny je rozhodujúci deň zadania Objednávky.


8.    Cena bude uhradená platbou cez platobnú bránu alebo bezhotovostným prevodom na bankový účet Prevádzkovateľa. Aktuálne platobné podmienky budú uvedené na Portáli a Užívateľ je povinný postupovať v súlade s nimi. 


9.    Prevádzkovateľ bezodkladne po obdržaní zálohovej platby vystaví elektronickú faktúru, ktorú doručí Užívateľovi e-mailom. Náležitosti faktúry sa spravujú zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Ak v čase vystavenia faktúry nie je z akéhokoľvek dôvodu uhradená záloha, splatnosť faktúr je 14 dní od ich odoslania Užívateľovi. Prípadné námietky Užívateľa voči faktúre je Užívateľ oprávnený vzniesť u Prevádzkovateľa písomne najneskôr do 5 dní odo dňa doručenia faktúry.


10.    Užívateľ je povinný objednať predĺženie Služby (základnej a/alebo doplnkovej) v dostatočnom časovom predstihu, najmenej 15 dní pred skončením trvania predchádzajúcej Služby a v lehote trvania predchádzajúcej Služby uhradiť cenu za predĺženie Služby. Prevádzkovateľ inak nezodpovedá za prerušenie poskytovania Služby.

 

 

VI. Reklamácie a podnety

1.    Prevádzkovateľ zodpovedá za chyby Služby v čase ich poskytovania.


2.    Užívateľ má právo reklamovať chybu, ktorá sa vyskytla na strane Prevádzkovateľa v čase poskytovania Služby.


3.    Lehota pre uplatnenie reklamácie je najneskôr 10 dní odo dňa, kedy Užívateľ chybu zistil alebo mohol zistiť.


4.    Chybou na strane Prevádzkovateľa sa rozumie nefunkčnosť Služby, na poskytnutie ktorej vznikol Užívateľovi nárok a to po dobu dlhšiu ako 24 hodín. Chybou na strane Prevádzkovateľa sa nepovažuje, ak Služba nie je dostupná v dôsledku plánovanej údržby systému, výpadku pripojenia Užívateľa na sieť internet alebo v dôsledku iných skutočností, za ktoré Prevádzkovateľ nezodpovedá, alebo ktoré sú mimo dosahu Prevádzkovateľa.


5.    Chybu reklamuje Užívateľ písomne doporučeným listom na adresu sídla Prevádzkovateľa, e-mailom: support@hexempo.com, alebo prostredníctvom online reklamačného formulára.


6.    Prevádzkovateľ sa zaväzuje vybaviť odôvodnenú reklamáciu v čo najkratšom čase s prihliadnutím na povahu chyby a o jej vybavení bude informovať Užívateľa písomne e-mailom. Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, má Užívateľ právo na odstránenie chyby riadne a včas. Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni riadnej funkčnosti Služby má právo Užívateľ odstúpiť od Objednávky a/alebo Zmluvy.


7.    Podnet podáva Užívateľ písomne doporučeným listom na adresu sídla Prevádzkovateľa, e-mailom: support@hexempo.com, alebo prostredníctvom online kontaktného formulára.

 

 

VII. Osobné údaje

1.    Užívateľ - fyzická osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne  a je si vedomý toho, že jeho osobné údaje môžu byť v súvislosti s poskytovaním Služieb sprístupnené tretím osobám. 


2.    Užívateľ udeľuje súhlas s nakladaním so svojimi osobnými údajmi Prevádzkovateľom v rozsahu vyplneného registračného formulára a/alebo objednávky a/alebo zadanej ponuky Služby za účelom poskytnutia Služieb. Súhlas je udelený na dobu trvania Zmluvy. Prevádzkovateľ je v rámci udeleného súhlasu oprávnený aj na zverejnenie osobných údajov a cezhraničný prenos osobných údajov.


3.    Súhlas so spracovaním osobných údajov sa poskytuje za účelom poskytovania Služieb podľa Zmluvy ako aj marketingovej prezentácie Prevádzkovateľa.


4.    Užívateľ je oprávnený kedykoľvek písomne odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov.


5.    Užívateľ prehlasuje, že sa plne oboznámil so svojimi právami dotknutej osoby.


6.    Práva a povinnosti Užívateľa a Prevádzkovateľa v súvislosti s ochranou osobných údajov sú bližšie upravené Podmienkach ochrany osobných údajov, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.

 

 

VIII. Ukončenie Zmluvy alebo Objednávky

1.    Zmluva sa uzatvára na dobu 5 rokov od registrácie. Užívateľ bude Prevádzkovateľom vyzvaný najmenej 3 mesiace pred uplynutím tejto doby na predĺženie trvania Zmluvy. V prípade neaktivovania predĺženia Zmluvy, Zmluva uplynutím doby zanikne vrátane registrácie Užívateľa.


2.    Príslušná Objednávka sa uzatvára na dobu trvania príslušnej doplnkovej Služby.


3.    Zmluvu alebo konkrétnu Objednávku medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom je možné pred uplynutím dohodnutej doby ukončiť:
A.    Zrušením registrácie t.j. Zmluvy Užívateľom – v takom prípade zanikajú aj všetky zadané Objednávky
B.    Písomnou dohodou zmluvných strán
C.    Odstúpením Užívateľa:
a) od Zmluvy v lehote 14 dní od registrácie, t.j. uzatvorenia Zmluvy bez uvedenia dôvodu,
b) od Objednávky v lehote 14 dní od zadania Objednávky bez uvedenia dôvodu,
c) od Zmluvy v lehote 30 dní od účinnosti zmeny týchto VOP z dôvodu prijatej zmeny, s ktorou Užívateľ nesúhlasí,
d) od Objednávky ak má Služba neodstrániteľnú chybu.
D.    Odstúpením Prevádzkovateľa:
a) od Zmluvy ak Užívateľ podstatným spôsobom  poruší svoje povinnosti vyplývajúce z týchto VOP alebo osobitných obchodných podmienok; za podstatné porušenie sa považuje najmä konanie Užívateľa v rozpore s týmito VOP a/alebo osobitnými obchodnými podmienkami a/alebo dobrými mravmi, v tomto prípade môže Prevádzkovateľ odstúpiť aj len od príslušnej Objednávky, ak sa porušenie týka len tejto Objednávky,
b) od Zmluvy ak Užívateľ odvolá súhlas so spracovaním osobných údajov,
c) od Zmluvy ak sa Užívateľ do užívateľského účtu neprihlásil po dobu dlhšiu ako 5 rokov,
d) od Objednávky ak Užívateľ neuhradí zálohu v lehote splatnosti.


4.    Odstúpenie sa podáva písomne (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) a obsahuje jednoznačné vyhlásenie o rozhodnutí zmluvnej strany odstúpiť od Zmluvy alebo od Objednávky a dôvod odstúpenia ak sa vyžaduje. V prípade odstúpenia od Objednávky z dôvodu neodstrániteľnej chyby Užívateľ uvedie aj číslo bankového účtu za účelom vrátenia ceny.


5.    Užívateľ môže na odstúpenie použiť formulár, ktorý je prílohou týchto VOP.


6.    Lehota Užívateľa na odstúpenie od Zmluvy alebo Objednávky je zachovaná, ak Užívateľ zašle odstúpenie od Zmluvy alebo Objednávky najneskôr v posledný deň lehoty. 


7.    Užívateľ prehlasuje, že udelil súhlas so začatím poskytovania Služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Objednávky, a bol o následkoch takéhoto súhlasu riadne poučený, čím stráca právo na odstúpenie od Objednávky.


8.    Ak bez zavinenia Prevádzkovateľa Zmluva alebo Objednávka zanikne bez využitia Služieb uhradených Užívateľom, Užívateľovi nevznikne nárok na vrátenie ceny. Za neúplne vyčerpané Služby Prevádzkovateľ nezodpovedá.


9.    Ak Užívateľ odstúpi od Objednávky z dôvodu neodstrániteľnej chyby, bude mu Prevádzkovateľom vrátená uhradená cena do 14 dní od odstúpenia od Objednávky. Prevádzkovateľ nie je v omeškaní s vrátením ceny po dobu, po ktorú mu nebol oznámený bankový účet Užívateľa.

 

 

IX. Záverečné ustanovenia

1.    Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že všetky poskytované Služby, vrátane software, dokumentácie, databázy, zdrojového, ako aj strojového kódu sú výlučným vlastníctvom Prevádzkovateľa a sú chránené v zmysle zákonných predpisov upravujúcich ochranu autorských práv, ako aj obchodného tajomstva. Užívateľ sa zaväzuje, že nebude poskytované Služby kopírovať alebo upravovať, zisťovať programový kód alebo iné kódy použité pri poskytovaných Službách.


2.    Ak sa stane niektoré ustanovenie týchto VOP neplatné alebo nevymožiteľné, nespôsobuje to neplatnosť ani nevymožiteľnosť ostatných ustanovení týchto VOP pokiaľ je takéto ustanovenie oddeliteľné od VOP ako celku. Zmluvné strany vyvinú najlepšie úsilie, aby takéto ustanovenie nahradili novým ustanovením, ktoré bude svojím obsahom a účelom čo možno najbližšie obsahu a účele neplatného alebo nevymožiteľného ustanovenia.  

 
3.    Užívateľ je povinný oznámiť Prevádzkovateľovi každú zmenu kontaktných údajov, v prípade porušenia tejto povinnosti Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadnu škodu takto spôsobenú Užívateľovi ani sa Užívateľ nemôže dovolávať porušenia ustanovení týchto VOP Prevádzkovateľom, u ktorých sa predpokladá doručovanie akejkoľvek písomnosti.


4.    Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu a dopĺňanie týchto VOP. Pre zmenu VOP sa nevyžaduje uzatvorenie písomného dodatku k Zmluve, Prevádzkovateľ je oprávnený VOP meniť jednostranne.  Účinnosť takejto zmeny nastáva dňom uvedeným v Oznámení o zmene VOP zaslanom Užívateľovi formou e-mailu na adresu uvedenú pri registrácii a vzťahuje sa na všetky Objednávky a Služby zadané v tento deň alebo kedykoľvek po tomto dni. 

 

Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 30. júla 2014.