Vytvorte si svoj účet

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ informačného systému - Prevádzkovateľ: HEXEMPO, s.r.o., so sídlom M.R.Štefánika 873/204, 093 01 Vranov nad Topľou, Slovenská republika, IČO: 47835672, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 30700/P


Dotknutá osoba: Užívateľ - fyzická osoba, ktorej sa týkajú osobné údaje spracúvané pri poskytovaní Služieb

 

 

Definícia osobných údajov

Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

 

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov

1.    Užívateľ - fyzická osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne  a je si vedomý toho, že jeho osobné údaje môžu byť v súvislosti s poskytovaním Služieb sprístupnené tretím osobám. 
2.    Užívateľ udeľuje súhlas s nakladaním so svojimi osobnými údajmi Prevádzkovateľom v rozsahu vyplneného registračného formulára a/alebo objednávky a/alebo zadanej ponuky Služby za účelom poskytnutia Služieb. Súhlas je udelený na dobu trvania Zmluvy. Prevádzkovateľ je v rámci udeleného súhlasu oprávnený aj na zverejnenie osobných údajov a cezhraničný prenos osobných údajov.
3.    Súhlas so spracovaním osobných údajov sa poskytuje za účelom poskytovania Služieb podľa Zmluvy ako aj marketingovej prezentácie Prevádzkovateľa.
4.    Užívateľ je oprávnený kedykoľvek písomne odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov.

 

 

Práva a povinnosti Užívateľa

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od Prevádzkovateľa vyžadovať 
-    potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, 
-    vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu identifikačných údajov Prevádzkovateľa, účelu spracúvania osobných údajov, zoznam osobných údajov a potrebné doplňujúce informácie,
-    vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie, 
-    vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, 
-    opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, 
-    likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie, 
-    likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, 
-    blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u Prevádzkovateľa namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu. 
Žiadosť dotknutej osoby vybaví Prevádzkovateľ písomne a bezplatne (ak zákon neustanovuje inak) najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

 

 

Práva a povinnosti Prevádzkovateľa 

Prevádzkovateľ je povinný najmä ale nie len:
-    pred začatím spracúvania osobných údajov vymedziť účel spracúvania osobných údajov; účel spracúvania osobných údajov musí byť jasný, vymedzený jednoznačne a konkrétne a musí byť v súlade príslušnými právnymi predpismi, 
-    určiť podmienky spracúvania osobných údajov tak, aby neobmedzil právo dotknutej osoby ustanovené zákonom, 
-    získavať osobné údaje výlučne na vymedzený alebo ustanovený účel; je neprípustné získavať osobné údaje pod zámienkou iného účelu spracúvania alebo inej činnosti, 
-    zabezpečiť, aby sa spracúvali len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie, 
-    zabezpečiť, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené; je neprípustné združovať osobné údaje, ktoré boli získané osobitne na rozdielne účely, 
-    spracúvať len správne, úplné a podľa potreby aktualizované osobné údaje vo vzťahu k účelu spracúvania; nesprávne a neúplné osobné údaje je Prevádzkovateľ povinný blokovať a bez zbytočného odkladu opraviť alebo doplniť; nesprávne a neúplné osobné údaje, ktoré nemožno opraviť alebo doplniť tak, aby boli správne a úplné, Prevádzkovateľ zreteľne označí a bez zbytočného odkladu zlikviduje, 
-    zabezpečiť, aby zhromaždené osobné údaje boli spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu dotknutých osôb počas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania, 
-    zlikvidovať tie osobné údaje, ktorých účel spracúvania sa skončil; po skončení účelu spracúvania možno osobné údaje ďalej spracúvať len v nevyhnutnom rozsahu na historický výskum, vedecký výskum a vývoj alebo na účely štatistiky; počas spracúvania osobných údajov na účely podľa predchádzajúcej vety je Prevádzkovateľ povinný ich označiť a anonymizovať,
-    spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu. 

Prevádzkovateľ pri poskytovaní Služieb vynaloží všetku snahu, ktorú bude od neho možné primerane očakávať, za účelom ochrany práv a právom chránených záujmov dotknutej osoby v súvislosti s ochranou osobných údajov.

 

HEXEMPO s.r.o. dňa 30. júla 2014.